KLAUZULA INFORMACYJNA

Chodzieskiego Domu Kultury (ChDK)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Chodzieski Dom Kultury (ChDK) informuje, że ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Chodzieski Dom Kultury, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć Chodzieskiego Domu Kultury, to:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chodzieski Dom Kultury, z siedzibą w Chodzieży przy ul. Warsztatów Jazzowych 2, 64-800 Chodzież.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Chodzieskim Domu Kultury, z którym można się skontaktować – adres e-mail: rodo@chdk.com.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  • wykonania zadań Chodzieskiego Domu Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Chodzieskiego Domu Kultury (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Chodzieskiego Domu Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych,
  • w niektórych przypadkach na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  • przez czas wykonania zadań Chodzieskiego Domu Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
  • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
  • przez czas, w którym Chodzieski Dom Kultury może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
 5. Pana/Pani dane osobowe przekazywane tylko na podstawie przepisów prawnych oraz, w celu realizacji zobowiązań wynikających z umów przy wykonywaniu naszych zadań statutowych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
 6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 7. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  • prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  • prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo przenoszenia danych,
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, niepodanie ich może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Skip to content