Kuba Cichocki

teoria i rytmika

Rytmika

Zapraszam wszystkich na zajęcia z rytmiki, na których będziemy ćwiczyć i omawiać takie zagadnienia rytmiczne, jak:

 • kontrola pulsu – umiejętność utrzymywania stałego tempa
 • “feeling” jazzowy/swingowy
 • charakterystyczne dla jazzu podziały i schematy rytmiczne
 • pogłębianie świadomości i kontroli rytmicznej umożliwiające komunikowanie się z innymi członkami zespołu 
 • polirytmie, cross-rhythms, niezależność rytmiczna

Pokażę Wam praktyczne sposoby, jak rozwijać kontrolę, a zarazem swobodę rytmiczną, które są tak niezbędne w muzyce jazzowej. Niezależnie czy lubicie swing, blues, bebop, rock, funk, soul, ECM czy Latin – pewność w graniu rytmu jest jednym z  najważniejszych – a często zdecydowanie najważniejszym (!) – elementem gry. W niektórych kręgach panuje przeświadczenie, że dobre poczucie rytmu to rzecz wrodzona – nieprawda! Nad rytmem można pracować i go rozwijać, tylko trzeba poznać konkretne ćwiczenia i poświęcić na nie czas.

Będziemy razem klaskać, wystukiwać i analizować rytmy, będziemy tez uczyć się jak efektywnie ćwiczyć z metronomem. Skupimy się na tych elementach, które w znaczący sposób wpływają na ogólne brzmienie zespołu, jak również indywidualny “groove” i feeling. 

Do zobaczenia!

Rhythm classes

Join our rhythm classes, where we will practice and discuss such rhythmic issues as:

– control of the pulse – ability to keep a steady tempo

– Jazz / swing “feeling” 

– rhythmic patterns characteristic for jazz

– deepening awareness and rhythmic control enabling communication with other band members

– polyrhythms, cross-rhythms, rhythmic independence

I am going to show you practical ways to develop rhythmic control and freedom, two invaluable elements in jazz music. Whether you like swing, blues, bebop, rock, funk, soul, ECM or Latin – rhythmic confidence is one of the most important – and often the most important (!) – aspects of playing. Some people say a good sense of rhythm is innate – that “you have to be born with it” – it’s not true! You can always improve your rhythm, you just have to get to know specific exercises and devote time to them. 

We will clap together, tap and analyze rhythms together, and learn how to practice with the metronome effectively. We will focus on those elements that significantly affect the overall sound of the band, as well as the individual “groove” and feeling. 

See you soon!

Teoria

      Wykłady z teorii jazzu będą obejmować m.in.:

 • analizę podstawowych aspektów rytmicznych, charakterystycznych dla jazzu
 • harmonie jazzowa – interwały, budowę akordów, typowe progresje harmoniczne, voice leading
 • omówienie skal używanych w jazzie – wraz z zastosowaniem
 • podstawy improwizacji
 • elementy historii jazzu – przekrój przez style i ewolucja brzmienia zespołu jazzowego
 • kształcenie słuchu – ćwiczenia na rozwijanie wewnętrznego słyszenia

     Na zajęciach z teorii będziemy omawiać kolejne elementy muzyki jazzowej i rozwiewać tajemnice z nią związane. Mimo, że jazz w dużej mierze opiera się na tzw. “feelingu”, to jednak wiele jego aspektów można wytłumaczyć, rozebrać na czynniki pierwsze. Porozmawiamy o tym, jakie rytmy beda pasować do danego stylu, jak stworzyć ciekawą wypowiedź w improwizacji, jakich skal używać, jakich akordów i jakiej artykulacji – rzeczy, które przydadzą Wam się bezpośrednio w graniu (z zespołem czy solo). 

     Oprócz czysto teoretycznego wykładu, na zajęciach skupimy się również na słuchaniu, oglądaniu i omawianiu ważnych nagrań jazzowych. Będę również demonstrował przykłady na fortepianie.

Najważniejsze w teorii jest to, żeby nie była ona za bardzo oddalona od praktyki! 

Zapraszam na zajęcia!

Theory

Jazz theory lectures will include: 

– analysis of the basic rhythmic aspects characteristic of jazz 

– jazz harmony – intervals, chord structure, typical harmonic progressions, voice leading • scales used in jazz – and how to apply them

– elements of improvisation 

– elements of jazz history – evolution of styles and group dynamics

– ear training – exercises to develop internal hearing 

During the theory classes, we will discuss several elements of jazz music and dispel the mysteries associated with it. Although jazz is largely based on “feeling”, many of its aspects can be explained and broken down into simpler terms.

We will talk about which rhythms to use in a given style; how to create an interesting solo, how to connect a scale with a specific chord, and what kind of articulation to use – things that will be directly useful in playing (with a band or solo). In addition to the essentially theoretical lecture, during the classes we will also focus on listening, watching and discussing important jazz recordings. I will also demonstrate examples on the piano. The most important thing in theory is not to be too far away from practice! 

Hope to see you there!

Zajęcia zespołowe

Na zajęciach zespołowych będziemy pracować nad repertuarem jazzowym – amerykańskimi standardami jazzowymi, jak i nowocześniejszymi kompozycjami – skupiając się na takich zagadnieniach, jak:

 • wspólne granie rytmu w różnych jego aspektach – “time”, “feeling”, spójne granie różnych partii rytmicznych, improwizacja w ramach schematu rytmicznego
 • słuchanie się nawzajem, interakcja, akompaniowanie, wspólna odpowiedzialność za całokształt brzmienia zespołu
 • oswajanie się z tradycyjnymi rolami instrumentów w obrębie danego stylu, jak również eksperymentowanie z nowszymi technikami
 • rozwijanie indywidualnych aspektów gry i umiejętności: elementy techniki i artykulacji, brzmienie, intonacja, improwizacja

Naszym wspólnym zadaniem będzie sprawienie, żebyście zabrzmieli jak ZESPÓŁ: pod kątem wyrazowym, “feelingowym”, rytmicznym, brzmieniowym, artykulacyjnym; oraz żebyście mieli okazję wykazać się solistycznie w improwizacji – podzielić się z resztą tym, co już umiecie oraz popróbować czegoś nowego.

A do tego wszystkiego – żeby było przy tym troche zabawy! żebyście poczuli ekscytację z wspólnego tworzenia muzyki i umieli nią zarazić słuchaczy!

Combos

In jazz combos classes, we will work on the jazz repertoire – American jazz standards, as well as more modern compositions – focusing on such issues as: 

 • playing rhythm together in its various aspects – “time”, “feeling”, coherent playing of various rhythmic parts, improvising within a rhythmic pattern, 
 • listening to each other, interaction, accompaniment, joint responsibility for the overall sound of the band
 • learning about the traditional roles of the instruments within a given style, as well as experimenting with newer techniques
 • developing individual aspects of playing and skills: elements of technique and articulation, sound, intonation, improvisation

Our common task will be to make you sound like a BAND – in terms of overall sound, expression, “feeling”, rhythm, articulation; and that you will have the opportunity to demonstrate your skills as soloists in improvisation – share what you already know and try something new.

And on top of that – we’ll try to have some fun while doing it! To feel the excitement of creating music together and to be able to infect the audience with it!

EnglishGermanPolishUkrainian
Skip to content